ضیغمی کاشانی ، ربابه
پرستاری بهداشت مادران ونوزادان مطابق با سر فصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی به انضمام مجموعه سوالات کارشناسی ارشد و پرسش های چهار گزینه ای/ تالیف و تدوین ربابه ضیغمی کاشانی، الهه دشتی، محمود بختیاری -- تهران : نشر جامعه نگر: نشر سالمی 1388
512ص مصور ،جدول

9786001010248

Maternal Child Health Nursing: عنوان پشت جلد به انگلیسی


پرستاری زایمان
آبستنی
مراقبت پیش از تولد
زایمان
مراقبت از از نوزاد
پرسش های امتحانی