سید علی مهبد ، امیر
درسنامه جامع هماتولوژی نظری و عملی/ مولفین امیر سید علی مهبد ، سید نورالدین مویدی ، علی نوروزی -- تهران : نشر اشراقیه 1389
564ص مصور،( رنگی) ،جدول ، نمودار

9786005162516

Comprehensive textbook of hematology :عنوان پشت جلد به انگلیسی


خون شناسی
بیماریهای خون
خون -- تجزیه

Languages: