فرای ، کوین بی
مبانی آناتومی و فیزیولوژی بالینی و جراحی/ مولفین کوین بی فرای ، پاول پرایس ؛ مترجمین غلامرضا حسن زاده ...[و دیگران -- تهران : اندیشه رفیع، 1389
512ص مصور ، جدول ، نمودار

9789649871608

surgical anatomy & physiology for the surgical technologist, 2006.: عنوان اصلی


کالبد شناسی
فیزیولوژی