آسیب شناسی پایه رابینز عمومی/ کومار..[و دیگران]ترجمه معصومه عباس نژاد ، نسرین شایافر ، مریم کدیور ؛ ویراستار علی اسماعیلی ؛ تحت نظارت مسلم بهادری -- تهران : موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع 1387
420ص مصور ،جدول، نمودار

9789649870632

Robbins basic pathology, 8th ed,2007: عنوان اصلی

آسیب شناسی

Languages: