سویر ، کلران
شیمی محیط زیست (آنالیزهای آب و فاضلاب / نویسندگان کلایر سایر ، پری مک کارتی و جن پارکین ؛ مترجمین علی اکبر بابایی ، سید نادر علوی، نعمت الله جعفرزاده حقیقی -- تهران : اندیشه رفیع، 1389
8،380ص مصور ،جدول، نمودار

9789649871387

Chemistry for environmental enginering and science :عنوان اصلی


شیمی محیط زیست
شیمی محیط زیست -- دستنامه های آزمایشگاهی
بهداشت ، مهندسی
بهداشت ، مهندسی -- دستنامه های آزمایشگاهی