پروبست ، رودلف
مبانی گوش حلق و بینی رودلف مرجع معرفی شده جهت آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ مولف رودلف پروبست ، [گرهارد گرورس ، هاینرش ایرو] ؛ مترجمین سید علیرضا تولیت ، شیرین ایرانی ، سارا لطفیان ؛ ویراستار سیده ملیکا میرخانی -- تهران : اندیشه رفیع، 1389
488ص مصور ،جدول، نمودار

9789649871820

Basic otolaringology :a step- by -step learning guide, c2006. :عنوان اصلی


گوش و حلق شناسی
بیماریهای گوش و حلق و بینی