لونگ ، لارنس وای. سی
گندزدایی پساب فاضلاب مقایسه انواع فن آوری ها/ ملفین وای. سی. لونگ ، جف کئو ، چی چانگ تانگ ؛ ترجمه مصطفی لیلی ، محمد ماروسی ، رضا براتی -- تهران : اندیشه رفیع، 1389
304ص مصور ،جدول، نمودار

9789649872162

Disinfection of wastewater effluent -- comaprison of alternative technologyies, c2008. : عنوان اصلی


فاضلاب -- تصفیه-- ضد عفونی

Languages: