وانگ ، دانا
درسنامه پرستاری کودکان ونگ بر اساس آخرین سر فصل دروس/ دانا ال . وانگ [... و دیگران] ؛ ترجمه مهناز شوقی ، مهناز سنجری ؛ تحت نظارت و ویرایش سونیا آرزومانیاس -- تهران: نشر جامعه نگر: نشر سالمی 1389
840ص مصور

9789642524419

Wong's nursing care of infant and children 8th ed.: عنوان اصلی


پرستاری -- در نوزادی و کودکان