عزیزی ، فریدون
اپیدمیولوژی وکنترل بیماریهای شایع درایران/ تالیف فریدون عزیزی ، محسن جانقربانی ، حسین حاتمی -- تهران: خسروی : پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1389
924ص.: مصور ، جدول،نمودار

9786005523607

کتابنامه


همه گیری -- ایران
بیماریهای واگیر -- ایران
ایران

Languages: