مک گاهان، جان پ
سونوگرافی تشخیصی زنان و زایمان/ نویسنده جان پ. مک گاهان، باری ب. گلد برگ؛ مترجم سید حمید عصایی ؛گروه ویراستاری فاطمه زارع ، سید حسین عصائی ، راحله عصائی ؛ زیر نظر حسین قناعتی ، عبدالرسول صداقت -- تهران نوردانش 1389
460ص مصور، جدول

9789644131929

Diagnostic ultrasound: عنوان پشت جلد به انگلیسی


WQ 209 س731م 1389