مدیریت فاضلاب شهری در کشورهای در حال توسعه : مبانی و مهندسی/ مترجمین مصطفی لیلی ، محمد رضا سمائی ، سعید دهستانی -- تهران : اندیشه رفیع، 1389
300ص.: مصور ، جدول ، نمودار

9789649872001

عنوان اصلی: Municipal wastewater management in developing countries : principles and engineering


فاضلاب
T‎D 627 م4 1389