گریفین،روجر دی
اصول مدیریت کیفیت هوا/ نویسنده روجر دی گریفین ؛ مترجمان احمد جنیدی جعفری...[ودیگران] -- تهران: خانیران 1389
496ص.:

9786005621150

عنوان به زبان اصلی: principls of air quality management ,2nded,C2007
مترجمان احمد جنیدی‌جعفری، احمد زارعی، احسان ابویی، سمیه گلباز.


آلودگی هوا
آلوده سازهای هوا
بهداشت محیط زیست
آلودگی محیط زیست
الف427گ 1389 WA 754