سفری لواشلوئی، کیوان
مبانی طراحی سیستم های کلرزنی/ تالیف کیوان سفری لواشلوئی -- تهران: آوای قلم 1388
106ص.: مصور،جدول،نمودار

9789642826148

عنوان پشت جلد به انگلیسی: The principle of disinfection by chlorination


آب- تصفیه -- ضدعفونی
آب آشامیدنی -- تصفیه
ضدعفونی و ضدعفونی کننده ها
TD 459 م2س5 1388