نظری،علی
طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب Sewer cad مدل سازی شبکه ی بهداشتی جمع آوری فاضلاب Sanitary sewer modeling / تالیف و ترجمه علی نظری، حامد رضا حامد پور -- تهران : الیاس 1389
224ص.: مصور،جدول

9786005727029


فاضلاب روها -- نرم افزار
لوله های فاضلاب رو -- نرم افزار
TD 645 ط4ن6 1389