پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث کلیه و مجاری ادراری/ سوزان س. اسملتزر ...و دیگران ؛ ترجمه زهرا نسابه ، مریم حضرتی،راضیه بیگی بروجنی؛ ویرایش صدیقه سالمی -- تهران سالمی 1389
236ص مصور ، جدول .

9786001010996

استاد20 ؛9

استBrunner & Suddarth's Textbook of Medical -surgical Nursing:کتاب حاضر ترجمه بخش کلیه و مجاری ادراری از کتاب


تخصصهای پرستاری
بیماریهای کلیه -- پرستاری

Languages: