پرستاری داخلی-جراحی برونر سودارث مغز واعصاب/ سوزان س. اسملتزر...و دیگران ، ترجمه زهرا مشتاق ، ویرایش صدیقه سالمی -- تهران سالمی : جامعه نگر 1390
408ص مصور ، جدول .

9786001010705

استاد20 ؛14

این کتاب ترجمه بخش پرستاری بیماریهای مغز و اعصابBrunner & Suddarth textbook of medical surgical nursing12th ed,2010 میباشد

بیماریهای مغز و اعصاب -- پرستاری

Languages: