تايگرسون‌، ‌آلتن‌‌
کمکها‌ی‌ ‌اوليه‌ و ‌احيا‌ی‌ قلبی‌ - ريو‌ی‌/ لتون‌ تيگرسون‌- بنجامين‌ گولی؛ ترجمه‌: ‌عباس‌ حق‌پرست‌، رضا ميرز‌ايی‌ سيف‌‌آباد‌ی‌‌ -- تهران نشر جامعه‌نگر 1387
176ص مصور

9789642524655

‌عنو‌ان‌ ‌اصلی‌: First Aid and CPR, and AED 4th ed, c2005


کمک های نخستین
باززنده سازی قلبی تنفسی
درمان با تحریک الکتریکی