تاثیر (Low level Laser Therapy (LLLT در کنترل عوارض بعد از جراحی دندان عقل نهفته پایین

by حاجی علی اکبر قمی، فاطمه.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل:) Physical details: 70ص.: جدول، نمودار. Year: 1392 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000002606

شماره پایان نامه : پ18

دندان پزشکی دکتری حرفه ای دندانپزشکی 1392

کتابنامه.

خارج نمودن دندانهای مولر سوم نهفته فک پایین یکی از شایع ترین جراحی های ناحیه دهان می باشد. درد، ادم و تریسموس از جمله عوارض رایج وابسته به این جراحی هستند. این عوارض، اثرات سوئی در چگونگی کیفیت زندگی بیماران ایجاد می کنند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر لیزر درمانی کم توان بر روی این عوارض، پس از خارج نمودن دندان های مولر سوم نهفته فک پایین می باشد. مواد و روشها: یک مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 50 بیمار کاندید جراحی دندان مولر سوم نهفته، در نسج نرم فک پایین انجام شد. 25 بیمار بلافاصله پس از جراحی، لیزر درمانی کم توان با طول موجnm810 داخل دهانی به مدت 10 ثانیه دریافت کردند. انرژی J 15 و توان خروجی W 5/0 مورد استفاده قرار گرفت. در 25 بیمار دیگر تنها تظاهر به تابش شد. سپس هر دو گروه در 3 نوبت ،روز اول، سوم و هفتم پس از جراحی به لحاظ درد، ادم و تریسموس مورد بررسی قرار گرفتند. پس از ثبت اطلاعات در پرسشنامه ها و جمع آوری آنها، اطلاعات در نرم افزار آماری SPSS وارد شده و با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی، آنالیز شدند. یافته ها: نتایج نشان داد میزان درد در هر دو گروه، طی مراجعه اول تا سوم کاهش یافته بود. با این حال این میزان کاهش در گروه لیزر %3/88 و در گروه Placebo %3/45 گزارش شد، که به لحاظ آماری معنی دار بود. به بیانی دیگر میانگین درد کلی طی مراجعه اول تا سوم در گروه Placebo، 2/2 برابر بیشتر از گروه تجربی لیزر گزارش شد. هیچ گونه تفاوت آماری معنی داری به لحاظ تریسموس و ادم میان دو گروه گزارش نشد. نتیجه گیری: استفاده از LLLT در کاهش درد پس از جراحی، در دندان مولر سوم نهفته بسیار موثر بود که می تواند به عنوان یک روش بدون عارضه جایگزین درمان های دارویی شود.

Introduction: The extraction of the impacted mandibular third molar is a common oral surgical procedure. Pain, trismus and edema are the common complications related. These complications have been reported to have an adverse effect on the quality of life of patients. The aim of this study is to evaluate the efficacy of low level laser therapy in controlling postoperative complications, after extraction of lower third molars. Method and materials: A randomized double blind clinical study was done on 50 patients whom were candidate for surgical removal of impacted lower third molar in soft tissue. 25 patients received low power laser therapy with an 810 nm wave length applied intra orally for 10 seconds after extraction procedure. The energy output was 15J with constant power density of 0.5W. Laser treatment was simulated in other 25 patients. Postoperative complications then were evaluated on first, third and seventh days follow the extraction during 3 visits. After completing and gathering the questionnaires the collected data entered in to SPSS software and analyzed by statistical methods. Result: Result showed that the pain level in both groups reduced thru first to third visits. So that the pain reduction in laser group was reported 88/3% and in placebo group 45.3% ,which was statistically significant in laser group. In other words, the average pain level was 2.2 times more in placebo group in compare to experimental group during 3 visits. Both treatment modalities showed no statistical significant difference on postoperative trismus and edema. Conclusion: The use of LLLT was a promising therapy in reducing the postoperative pain after surgical extraction of lower third molars which can be used as a safety method to replace drug treatments.

فارسی

کارآزمایی بالینی

There are no comments for this item.

to post a comment.