اصول بازبینی عوامل انسانی‮‬ ( ارگونومی) برای کلیه رشته‌های صنعتی...‏‫: نکات بازبینی راه‏‌حل‏های آسان و عملی برای بهبود ایمنی، بهداشت، و شرایط کار‮‬‏‫

[ book (فارسی) ] Series: انتشارات کتاب ارجمند‏‫؛ . 798. Published by : کتاب ارجمند‏‫، (تهران: ) Physical details: ‏‫سی و ش،‏‫307ص.‮‬‬‬: مصور، جدول. ISBN:9786002003027. Year: 1392 Item type: book (فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Copy number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
WA 485 الف579 1392 (Browse shelf) 1392 ن1 Available 0000936354
كتابخانه مركزی
WA 485 الف579 1392 (Browse shelf) 1392 ن2 Available 0000936355
كتابخانه مركزی
WA 485 الف579 1392 (Browse shelf) 1392 ن3 Available 0000936356
كتابخانه مركزی
WA 485 الف579 1392 (Browse shelf) 1392 ن4 Available 0000936357
كتابخانه مركزی
WA 485 الف579 1392 (Browse shelf) 1392 ن5 Available 0000936358

عنوان اصلی: Ergonomic checkpoints : practical and easy-to-implement... , 2 nd ed,c2010.

کتاب حاضر قبلا با عنوان " اص‍ول‌ ب‍ازب‍ی‍ن‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (ع‍ل‍م‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌) ن‍ک‍ات‌ ب‍ازب‍ی‍ن‍ی‌ راه‌ح‍ل‌ه‍ای‌ آس‍ان‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود ای‍م‍ن‍ی‌... ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط دف‍ت‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ار (‎ILO‬) ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ (‎IEA‬) و م‍ورد پ‍ژوه‍ش‌: ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ در ک‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌ گ‍ل‍وک‍وزان‌، ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ کتاب س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ ع‍وام‍ل‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ (‎ODM‬)، ۱۹۹۶" توسط انتشارات ک‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌ گ‍ل‍وک‍وزان‌ منتشر شده است.

There are no comments for this item.

to post a comment.