تایید صحت انتوباسیون تراشه با سونوگرافی ومقایسه آن با کاپنوگرافی

by پورنصراله، نیلوفر.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل:) Physical details: 63 ص.: جدول، نمودار. Year: 1396 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000002932

شماره پایان نامه : پ0649

پزشکی دکتری حرفه ای پزشکی 1396

کتابنامه.

اصلی ترین روش برقراری یک راه هوایی مقطعی و مطمئن انتوباسیون داخل تراشه است. اخیرا مطرح شده است که با سونوگرافی می توان به صورت غیرمستقیم لوله گذاری داخل تراشه را با مشاهده حرکت دیافراگم مورد ارزیابی قرار داد. هدف از این مطالعه تایید صحت انتوباسیون تراشه با سونوگرافی ومقایسه آن با کاپنوگرافی در بیماران کاندید انتوباسیون می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد. جامعه ی آماری این مطالعه شامل کلیه ی بیماران با سن بالای 18 سال کاندید اینتوباسیون لوله ی تراشه، در سال 96-95 در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل می باشد. که در این مطالعه تعداد 50 نفر (16 نفرمرد و 34 نفر زن) از این بیماران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. لوله گذاري تراشه در این بیماران به روش لارنگوسکوپی مستقیم انجام شد. و با استفاده از پروب سطحی سونوگرافی و کاپنو گرافی براي تعیین صحت انتوباسیون اقدام شد.
یافته ها: بیماران با میانگین سنی 36/13±37 مورد بررسی قرار گرفتند. و حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص محل صحیح لوله گذاری به ترتیب 100% و 83% بود. و ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی نیز به ترتیب 95% و 100% بود. ضریب توافقی کاپا بین سونوگرافی و کاپنوگرافی در تشخیص محل صحیح لوله تراشه 96٪ بوده که این توافق از نظر آماری معنی دار است (P<0/05). در مواردی هم که لوله گذاری در مری بود بلافاصله انتوباسیون درست توسط متخصص بیهوشی مربوطه انجام شد.
نتیجه گیری: سونوگرافی روشی سریع، دقیق و بی خطر در تشخیص محل صحیح لوله تراشه است و با کمک سونوگرافی می توان به صورت غیرمستقیم لوله گذاری داخل مری ر ا با مشاهده Expandation مری مورد ارزیابی قرار دهیم.


Background and objective: The main method for establishing a cross-sectional and safe airway intubation is intubation. It has recently been suggested that ultrasound can indirectly evaluate intubation by observing the aperture movement. The purpose of this study was to confirm the accuracy of tracheal intubation with ultrasound and compare it with capnography in candidates for intubation.

Methods:This is a descriptive cross-sectional study. The statistical population of this study included all patients over the age of 18 years who were candidates for intubation of the tracheal tube, in the year 96-95 in Imam Ardebil Hospital. In this study, 50 patients (16 women and 34 women) were selected through available sampling method. Tracheal intubation was performed in these patients by direct laryngoscopy. And using ultrasound and capnographic Surface Probes to determine the correctness of intubation.

Results: Patients with an average age of 13.36 ± 37 were examined. The ultrasound sensitivity and specificity were 100% and 83% respectively in determining the correct location of the intubation, respectively. The positive predictive value and negative predictive value were 95% and 100%, respectively. In those cases where intubation was in the esophagus, an immediate intubation was performed right by the anesthetist. The Kappa agreement coefficient between ultrasonography and capnography in determining the correct location of the endotracheal tract was 96%. This agreement was statistically significant (P <0.05).

Conclusion: Ultrasonography is a fast, accurate, and safe method for diagnosing the correct location of the tracheal tube, and with ultrasound, we can indirectly measure intubation in the esophagus by observing the expanding of the esophagus.

فارسی

توصیفی ، مقطعی

There are no comments for this item.

to post a comment.