بررسی سطح سرمی لاکتات و ارتباط آن با عوارض و مرگ و میر در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان فاطمی در سال 96-95

by صالحی، فروغ.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل: ) Physical details: 60 ص.: جدول. Year: 1396 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000002941

شماره پایان نامه : پ0655

پزشکی دکتری حرفه ای پزشکی 1396

کتابنامه.

شوک باعث دریافت نامناسب اکسیژن می گردد،که در نتیجه هایپوکسی بافتی،متابولیسم بی هوازی و تولید لاکتات رخ می دهد لاکتات یک مارکر تشخیصی و پیش بینی کننده در سپسیس و تروما می باشد در بیماران ترومایی نیاز به یک ارزیابی سریع احیا و تشخیص هایپوپرفیوژن مخفی طی فاز زودهنگام آن اهمیت دارد هدف از این مطالعه بررسی سطح سرمی لاکتات و ارتباط آن با عوارض و مرگ و میر در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان فاطمی
مواد وروش ها: در این مطالعه که از نوع مطالعات توصیفی مقطعی می باشد تعداد 80 نفر بیمار با ترومای متعدد وارد مطالعه شدند و علائم حیاتی بیماران در ورود ثبت شد و بیماران بستری شده در بیمارستان تحت اندازه گیری لاکتات سرم قرار گرفتند و در طی بستری مرگ و میر بیماران و تعداد روزهای بستری بیماران ثبت شد در نهایت اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار آماری شد .

یافته ها : در این مطالعه 39 نفر از بیماران مرد و 41 نفر زن بودند میانگین سن بیماران 42/45 با انحراف معیار 34/15 می باشداز نظر ساچوریشن اکسیژن 54 نفر از بیماران ساچوریشن نرمال و 26 نفر ساچوریشن پایین داشتند . 18 نفر از بیماران GCS زیر 9 و 62 نفر بالای 9 داشتند57 نفر از بیماران طول مدت زمان بستری کمتر از 10 روز ، 16 نفر بستری بین 10 تا 20 روز و 7 نفر طول مدت بستری بالای 20 روز داشتند 11 بیمار فوت کردند و سطح لاکتات در بیماران بستری شده 02/4 با انحراف معیار 18/2 اندازه گیری شد . بین سطح سرمی لاکتات با مدت زمان بستری ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد .
نتیجه گیری :در این مطالعه رابطه ی معنی دار بین سطح لاکتات خون و مدت زمان بستری بیماران مشاهده شد و با توجه به نتایج حاصل می توان از سطح لاکتات خون به عنوان عامل پیش بینی کننده ی مدت بستری در بیماران ترومایی استفاده نمود .


Background & Objective: The shock causes inadequate tissue oxygenation, resulting in tissue hypoxia, anaerobic metabolism, and lactate production. Lactate is a diagnostic and predictive marker for sepsis and trauma Patients with trauma require a quick and early evaluation. The aim of this study was to evaluate the serum level of lactate and its relationship with complications and mortality in trauma patients referred to Fatemi Hospital.
Methods: In this cross-sectional descriptive study, 80 patients were enrolled and vital signs were recorded. Patients admitted to hospital were measured by serum lactate and recorded during the hospitalization of the patients' mortality and hospital admission days. Finally, the data were analyzed. The statistical analysis of the software was done.
Results: In this study 39 patients were male and 41 female. The mean age of patients was 45.42 with a standard deviation of 15.34. For oxygen saturation, 54 patients had normal sucrose and 26 patients had low suction. 18 patients with GCS under 9 and 62 were over 9, 57 patients with a hospital stay of less than 10 days, 16 patients admitted for 10 to 20 days, and 7 had a stay longer than 20 days. 11 patients died and lactate level in hospitalized patients, 4.2 was measured with a standard deviation of 2.18. There was a significant relationship between serum lactate level and hospitalization time.
Conclusion: Blood lactate levels can be used as a predictor of hospitalization time in patients with trauma.

فارسی

توصیفی، تحلیلی

There are no comments for this item.

to post a comment.