مقایسه وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح محیطی شبه خانگی در بخش‌های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل به روش مشاهده‌ای (ICNA) و میکروبی (ACC) در سال 1396

by محمدی، ندا.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل:) Physical details: 103ص.: تصویر، جدول، نمودار. Year: 1397 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000021066

شماره پایان نامه: پ9

بهداشت محیط کارشناسی ارشد بهداشت 1397

کتابنامه.

انتقال عفونت از وسایل و محیط به بیماران به شکل وسیعی از طریق تماس صورت می‌گیرد. این مطالعه باهدف تعیین وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح محیطی شبه خانگی در بخش‌های بستری بیمارستان امام خمینی) ره( به روش مشاهده‌ای و میکروبی در سال 1396 انجام گرفت.
روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی سطوح محیطی 17 بخش بستری بیمارستان امام خمینی )ره) طی یک ماه و در دو مرحله مورد ارزیابی مشاهده‌ای (از طریق تکمیل چک‌لیست) و میکروبی قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و از طریق مقایسه با استانداردها و ضوابط انگلستان انجام گرفت.
یافته‌ها: این مطالعه نشان داد میزان آلودگی بخش‌ها و سطوح مختلف بیمارستان موردمطالعه ازنظر میکروبی 75 درصد و ازنظر مشاهده‌ای 29/15 درصد هست. طبق تحلیل‌های آماری درروش میکروبی در میان سطوح تجهیزات پزشکی ونتیلاتور آلوده‌ترین محل و در میان سطوح محیطی شبه خانگی کمد بیمار آلوده‌ترین گزارش گردید. در پایش مشاهده‌ای نیز در میان سطوح تجهیزات پزشکی کلیشه پرونده آلوده‌ترین و از بین سطوح محیطی شبه خانگی نیز یخچال آلوده‌ترین محل تعیین شد. آلوده‌ترین بخش ازنظر پایش میکروبی کاردیوتراکس و ازنظر پایش مشاهده‌ای داخلی مردان تعیین شد.
نتیجه‌گیری: لذا پیشنهاد می‌گردد که با برنامه‌ریزی مدون و به‌کارگیری روش‌های مناسب و پیشگیرانه، اجرای برنامه‌های ضدعفونی، تدوین راهنمای نظافت و گندزدایی، آموزش و پایش مداوم آن با روش‌های استاندارد میزان آلودگی به حداقل برسد.

Background & Objective: The transmission of infection from the equipment and the environment to patients is largely through contact. The aim of this study was to determine the health status of medical equipments and pseudo-homogeneous environmental levels in Imam Khomeini Hospital (RA) in observational and microbial methods in 1396.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 17 levels of admission to Imam Khomeini Hospital (Ra) were evaluated in a two month observational phase (through checklist and microbial). Data analysis was done by using SPSS software and by comparing it with British standards.
Results: The results of this study showed that the rate of contamination in different parts of the hospital was 75% and 29.15%, respectively. According to statistical analyzes in the microbial method, the most infected ventilators were among the most polluted medical equipment and among the peripheral levels of the most infectious patient ward. At the observation station, among the medical equipment levels, the cliché was the most contaminated case, and among the pseudo-environmental environmental levels, the most infected fridge was determined. The most contaminated part in terms of cardiothoracic microbial monitoring was determined in terms of male in-patient observation
Conclusion: It is suggested that by planning and applying appropriate and preventive methods, implementation of disinfection programs, development of a cleaning and disinfection guide, training and continuous monitoring of it with standard methods of contamination will be minimized

فارسی

توصیفی، مقطعی

There are no comments for this item.

to post a comment.