بررسی ریسک فاکتور های پنومونی مرتبط با ونتیلاتور در بیماران بستری شده تحت ونتیلاسیون مکانیکی در بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان (NICU) در بیمارستان بوعلی اردبیل

by اقراری، مهسا.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل:) Physical details: 57ص.: جدول، نمودار. Year: 1398 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000021187

شماره پایان نامه: پ0762

پزشکی دکتری حرفه ای پزشکی 1398

کتابنامه.

پنومونی مرتبط با ونتیلاتور بصورت التهاب پارانشیم ریه به علت فعالیت یک عامل عفونی 48 ساعت بعد از شروع تهویه ی مکانیکی تعریف می شود، در بیمارانی که انتوباسیون تراکئال شده اند و در زمان مداخله پنومونی نداشتند. به علت بومی نبودن اطلاعات موجود، نرخ مورتالیته ی بالا و از آنجا که نتایج این مطالعه می تواند به بهبود استانداردهای مراقبت از کودکان تحت ونتیلاسیون مکانیکی در بخش مراقبت های ویژه کمک کند این مطالعه با هدف : بررسی ریسک فاکتور های پنومونی مرتبط با ونتیلاتور در بیماران بستری شده تحت ونتیلاسیون مکانیکی در بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان (NICU) در بیمارستان بوعلی اردبیل انجام شد.
مواد و روش ها:این مطالعه به صورت مقطعی، توصیفی-تحلیلی و آینده نگر انجام شده است. روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده بود. سه ماه از سال به صورت تصادفی انتخاب شدند و کلیه ی موارد در بازه ی زمانی مشخص شده تا زمان رسیدن به حجم نمونه ی مورد نظر وارد مطالعه شد. با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه ی کوکران بر مبنای مشخص بودن حجم جامعه(N=250 ) حجم نمونه 100 مورد بر آورد گردید که در نهایت 100 نوزاد وارد مطالعه شدند. آماره های توزیعی توصیفی نظیر میانگین و میانه، درصد و درصد تجمعی جهت تعیین توزیع متغیرها دربین نوزادان مبتلا جهت شناسایی ارتباط بین ابتلا به پنومونی مرتبط با ونتیلاتور و متغیرها از آزمون کای دو و فی استفاده شد.
یافته ها:در این مطالعه تعداد 100 نوزاد بستری در بخش NICU بیمارستان بوعلی اردبیل مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 61 مورد پسر و مابقی دختر بودند. ازتعداد 100 مورد نوزاد بررسی شده تعداد 48 مورد (48%) مبتلا به پنومونی مرتبط با ونتیلاتور بودند ارتباط معناداری بین جنسیت افراد ، دریافت سورفاکتانت،دارو های استروئیدی ، انتوباسیون مجدد، تغذیه enteral، ترانسفوزیون خون و زمان تهویه مکانیکی با بروز پنومونی وجود داشت و ارتباط معناداری بین بروز پنومونی وGA، داروهای وازواکتیو وNGTوجود نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط بین بروز پنومونی مرتبط با ونتیلاتور و عوامل دریافت استروئید و سورفاکتانت ، انتوباسیون مجدد، ترانسفیوژن خون، تغذیه ی Enteral ومدت زمان انتوباسیون توصیه میشود با کاهش عوامل فوق جهت کاهش موربیدیتی و مورتالیتی ناشی از پنومونی مرتبط با ونتیلاتور اقدام کرد


Background and objective : Ventilator-associated pneumonia is defined as inflammation of the lung parenchyma due to infectious agent activity 48 hours after the start of mechanical ventilation in patients who have tracheal intubation and did not have pneumonia at the time of intervention. Due to the lack of local information available, the high mortality rate and the results of this study can help improve child care standards under mechanical ventilation in intensive care units. The aim of this study was to evaluate the risk factors of ventilator-associated pneumonia in patients admitted to neonatal intensive care unit (NICU) in Bu-Ali Ardabil hospital. The aim of this study was to evaluate the risk factors of ventilator-associated pneumonia in patients admitted to neonatal intensive care unit (NICU) in Bu-Ali Ardabil hospital.
Methods : This is a cross-sectional, analytical descriptive and prospective study. The sampling method was simple random. Patients were randomly selected for three months and all cases were included in the study until the sample size was reached According to Cochran's sample size determination formula based on community size (N = 250), Inclusion criteria include infants admitted to the NICU ward of bu-ali Hospital who are connected to a ventilator for any reason. Exclusion criteria include neonatal death before pneumonia and neonatal mechanical ventilation.
Results: In this study, 100 neonates admitted to NICU ward of Ardabil Bou Ali Hospital, 61 of them were boys and the rest were girls. Out of 100 neonates, 48 had ventilator-associated pneumonia. There was a significant relationship between gender, surfactant, steroid medication, enteral nutrition,re-intubation, blood transfusion and mechanical ventilation time with pneumonia. There were no vasoactive drugs and NGT between the incidence of pneumonia and GA
Conclusion : Regarding the relationship between the incidence of ventilator-associated pneumonia , steroid and surfactant intake, blood transfusion, enteral nutrition, re-intubation and intubation time, it is recommended to reduce the above factors to reduce the morbidity and mortality caused by ventilator-associated pneumonia.

مقطعی، توصیفی، تحلیلی

There are no comments for this item.

to post a comment.