مقایسه فاصله نوک فایل از اپکس رادیوگرافیک در دو تکنیک دیجیتال غیر مستقیم و رادیوگرافی معمولی و مقایسه نتایج حاصل با توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی (CBCT)

by قادری، مریم.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل:) Physical details: 57ص.: مصور، جدول، نمودار. Year: 1398 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000021201

شماره پایان نامه: پ103

دندان پزشکی دکتری حرفه ای دندانپزشکی 1398

کتابنامه.

تعیین دقیق طول کارکرد کانال ریشه همواره مورد توجه دندانپزشکان بوده است. تکنیک رادیوگرافی رایج مورد استفاده در درمانهای ریشه تکنیک رادیوگرافی پری اپیکال معمولی است اما تکنیک‌های جدید تصویر برداری در دهه‌های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته اند.این مطالعه با هدف مقایسه فاصله نوک فایل از اپکس رادیوگرافیک در دو تکنیک رادیوگرافی معمولی و دیجیتال و مقایسه نتایج حاصل با CBCT انجام گرفت.
مواد و روش کار:‌این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی بر روی 30 دندان مولر ماگزیلای واجد شرایط انجام گرفت. پس از انتخاب دندانها و تهیه حفره دسترسی و قرار دادن k-file شماره 15 درون کانال مستقیم ریشه پالاتال به فاصله تقریبی 1میلیمتری اپکس،دندان ها داخل گچ مانت شدند. سپس به سه طریق CBCT‌، پری اپیکال معمولی و پری اپیکال دیجیتال غیر مستقیم تصویربرداری ها انجام شدند. جهت بررسی آماری از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون t مستقل استفاده شد.
نتایج: بین متوسط مقادیر اندازه گیری شده به روش معمولی با مقدار CBCT اختلاف معنی داری از نظر آماری وجود دارد(p<0. 05). اما بین متوسط مقدار اندازه گیری شده به روش دیجیتال با CBCT اختلاف معنی داری از نظر آماری وجود ندارد. همچنین بین متوسط مقدار اندازه گیری شده به روش معمولی با روش دیجیتال اختلاف معنی داری وجود ندارد.
نتیجه گیری: رادیوگرافی دیجیتال در مقایسه با رادیوگرافی معمولی دقت بیشتری در تخمین فاصله نوک فایل تا اپکس رادیوگرافیک دارد اما‌این اختلاف معنی دار نیست.

Background & Objective: Accurate working length determination of root canal is always considered by dentists. Radiographic techniques that commonly used in root canal therapy are periapical conventional techniques, but recently advanced techniques have been of great interest in recent decades. This study aimed to compare the accuracy between indirect digital imaging and conventional radiography in measuring the distance from file tip to radiographic apex by means of CBCT.
Methods: This experimental in vitro study conducted on 30 individuals molar teeth of the maxilla. After selection the teeth, cavity preparation, inserting K-file number 15 and mounting,CBCT and conventional and digital periapical (PSP) radiography has been taken of teeth. Then the values of the distance from file tip to radiographic apex which were obtained from tree methods, digital radiography, conventional radiography and CBCT were compared. Data analyses were performed using SPSS Ver.24.
Results: A significant difference was found between the distance from file tip to radiographic apex which is measured by conventional method and the CBCT(p<0.05).but there was no significant difference between the distance from file tip to radiographic apex which is measured by digital method and the CBCT. Also there was no significant difference between the distance from file tip to radiographic apex which is measured by digital method versus the conventional radiography.
Conclusion: Digital radiography had greater accuracy in estimating the distance from file tip to radiographic apex versus conventional radiography

فارسی

آزمایشگاهی

There are no comments for this item.

to post a comment.