تاثیر شاک ویو تراپی در بهبود علائم درد بیماران مبتلا به فاشئیت پلانتار مراجعه کننده به بیمارستان فاطمی

by میرزازاده، رضا.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل:) Physical details: 62ص.: جدول، نمودار. Year: 1398 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000021224

شماره پایان نامه: پ0793

پزشکی دکتری حرفه ای پزشکی 1398

کتابنامه.

فاشئیت پلانتار (Plantar Fasciitis) شایعترین علت درد کف پاشنه پا است. در ایالات متحده آمریکا نزدیک به دو میلیون نفر در هر سال برای این مشکل تحت درمان قرار می گیرند. با توجه به اهمیت موضوع و همچنین نبود مطالعات مشابه در این زمینه در سطح استان، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر شاک ویو تراپی در بیماران مبتلا به فاشئیت پلانتار بود.
مواد و روش ها: تعداد 80 نفر از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی با فاشئیت پلانتار وارد مطالعه شدند. پرسشنامه های مربوطه که شامل اطلاعات دموگرافیکی نظیر سن، جنسیت، قد، وزن، محل زندگی، سطح تحصیلات و ... قبل از مطالعه تکمیل شد. گروه A توسط شاک ویو (ESWD) و NSAID (قرص ناپروکسن 500 میلی گرم هر 12 ساعت) و گروه B بعنوان گروه کنترل تنها توسط قرص ناپروکسن تحت درمان قرار گرفته اند. جهت تعیین تاثیر مداخلات صورت گرفته، بهبود علائم درد ملاک بود. برای این منظور از پرسشنامه تعیین سطح درد قبل از مداخله و 4 و 8 هفته بعد از مداخله استفاده شد. سرانجام نتیجه درمانی این دو گروه در 4 و 8 هفته پس از درمان با هم مقایسه شد.
یافته ها:. میانگین سنی شاک ویو +NSAID ، 048/07برابر با با انحراف معیار 10/74 و میانگین سنی NSAID، 50/95 با انحراف معیار 9/86 بود. میانگین سنی کلی هم 49/51 با انحراف معیار 10/34 بود. در مورد جنسیت بیماران 19مرد و 61 زن وارد مطالعه شد. میانگین سنی مردان 47/50 و زنان 21/49 بود.در مورد شاخص توده بدنی میانگین BMI در مردان 26/9 و در زنان 26/26 بود. در مورد محل سکونت 59 نفر ساکن شهر و 21 نفر ساکن روستا بودند.
نتیجه گیری:. مطالعه حاضر نشان داد هر دو روش شاک ویو + NSAID و NSAID به تنهایی در بهبود بیماری موثر است ولی کارایی روش شاک ویو + NSAID تاثیر بهتری داشت.

Background and Objective: Plantar fasciitis is the most common cause of heel pain. In the United States, nearly two million people are treated for this problem each year. Given the importance of this issue and the lack of similar studies in this area at the provincial level, the aim of this study was to evaluate the effect of shock wave therapy in patients with plantar fasciitis.
Methods: Eighty patients referred to the orthopedic clinic with plantar fasciitis were enrolled in the study. Relevant demographic questionnaires including age, gender, height, weight, place of residence, education, etc. were completed before the study. Group A was treated with shockwave (ESWD) and naproxen tablets, and group B was treated with naproxen tablets as control group. In order to determine the effect of interventions, improvement of pain symptoms was the criterion. Pain level questionnaire before and 4 and 8 weeks after the intervention was used for this purpose. Finally, the treatment outcome was compared at 4 and 8 weeks after treatment.
Results: The mean age of the shockwave + NSAID was 48.07 with a standard deviation of 10.74 and the mean age of NSAID was 50.95 with a standard deviation of 9.86. The mean age of the patients was 49.51 with a standard deviation of 10.34. 19 men and 61 women were included in the study. The mean age of the men was 50.47 and 49.21 for women. In the case of body mass index, the mean BMI was 26.9 in men and 26.7 in women. Statistical analysis showed no significant difference between the two groups. About 59 residents lived in the city and 21 in the village
Conclusion: The present study showed that Shockwave + NSAID and NSAID + alone were effective in improving the disease, but the efficacy of NSAID + was more effective.

فارسی

توصیفی، تحلیلی

There are no comments for this item.

to post a comment.