بررسی میزان pH و آپگار نوزادان تازه متولد شده به روش سزارین به علت دیسترس جنینی ثبت شده در NST مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل در سال 1397

by قاضی، اهورا.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل:) Physical details: 54ص.: جدول، نمودار. Year: 1398 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000021236

شماره پایان نامه: پ0781

پزشکی دکتری حرفه ای پزشکی 1398

کتابنامه.

عمل سزارین به خروج جنین، جفت و غشاها از طریق برش جداره شکم و رحم اطلاق می‌شود. طی چند دهه گذشته شیوع زایمان سزارین به طور قابل ملاحظه ای در سراسر جهان افزایش یافته است. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت نسبت زایمان سزارین را برای اینکه بهترین نتایج برای مادر و فرزند داشته باشد، تا 15 درصد مناسب و قابل قبول می‌داند. NST یک ابزار مانیتورینگ جنینی است که درمانگر بر اساس آن جهت ختم بارداری تصمیم‌گیری می‌کند. با این حال قابلیت این ابزار در تشخیص هیپوکسی گاهی قابل اعتماد نبوده و می‌تواند منجر به سزارین غیرضروری گردد.
مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی بوده که به صورت مقطعی انجام شد. طی این مطالعه تعداد 139 بارداری کم‌خطر که به جهت بروز اختلالات NST تحت سزارین قرار گرفته بودند، به روش تصادقی ساده انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک، آپگار دقیقه اول و پنجم و PH بند ناف نوزادان مورد به مورد تحت بررسی قرار گرفت. در نهایت داده‌های اطلاعاتی کسب شده، توسط نرم افزار تحلیل آماری SPSSv22 مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی مادران باردار حاضر در مطالعه‌ی حاضر 5/18±26/17 سال بود. وزن حین تولد نوزادان مطالعه‌ی‌ حاضر 361/22±3281 گرم برآورد گردید. در مجموع 252 مورد از انواع اختلالات بررسی شده، در NST نوزادان مشاهده شد. اختلالات برادی‌کاردی و افت‌های دیررس ارتباط معنی‌داری با بروز اسیدمی داشتند (0/005>p). همچنین افت‌های دیررس با امتیاز‌های کمتر از 7 مرتبط بود (0/05>p). از نتایج مهم دیگر مطالعه‌ی حاضر همبستگی بین اسیدیته خون و نمره‌ی آپگار دقیقه اول بود بطوریکه افزایش میزان pH خون، نمره‌ی آپگار دقیقه‌ی اول نوزادان مطالعه‌ی حاضر، افزایش پیدا کرده بود (0/34= rو 0/001>p). یک همبستگی ضعیف بین نمره‌ی آپگار دقیقه‌ی پنجم نوزادان متولد شده نیز با pH خون شریان بندنافی وجود داشت (0/32=r و 0/001>p).
نتیجه‌گیری: از نتایج قابل توجه در مطالعه‌ی حاضر می‌توان به ارزش اخباری مثبت متوسط NST در تشخیص اسیدوز در نوزادان اشاره کرد. بر این اساس، در برخی موارد مثل تاکیکاردی یا NSTهای غیرواکنشی ممکن است بتوان با طولانی تر کردن زمان NST در بارداری‌های کم‌خطر، میزان سزارین‌های غیرضروری را کاهش داد؛ با این حال، با توجه همبستگی معنی‌دار بین آپگار دقیقه‌ی پنجم نوزادان با pH خون بند ناف شریانی، مواردی چون افت‌های دیررس باید جدی گرفته شوند. همچنین، با توجه به ارتباط برادیکاردی و افت‌های دیررس با بروز اسیدمی، مشاهده‌ی این دو اختلال در NST می‌تواند مطرح کننده‌ی اختلالات گاز‌های خون شریانی در نوزاد تازه متولد شده، باشد.


Background and objectives: Cesarian section is a form of surgical childbirth in which neonate and placenta gets excisioned by an insision of abdominal and uteral wall. The prevalence of C-sections has been increased in the past decades. According to WHO a 15% rate for this surgical operation is accepted. NST is a method which monitors the fetal health and provides data on the proper time for ending the pregnancy in emergent situations, however its not very accurate in diagnosing hypoxia sometimes and may cause unnecessary C-sections.
Methods: The current study was a cross-sectional analytical and descriptive survey in which, 139 neonates with an impaired Non-stress Test were enrolled. Demographic data of mothers and neonates were gathered as well as other information such as 1st and 5th minute APGAR scores and umbilical cord pH. Finally, the gathered information were analysed using SPSSv22.
Results: The mean age of mothers was 26.17±5.18 years. The mean birth weight of the neonates was 3281±361.22 grams. 252 forms of impaired NST pattern were found in the evaluated sample of neonates. Bradycardia and late decelerations had a significant relationship with acidosis (P<0.05) . Also, late decelerations were associated with lower APGAR scores (P<0.05). umbilical artery pH was significantly correlated with 1st (r=0.34; p<0.001) and 5th minute APGAR scores (r=0.32; p<0.001) . Positive predictive value of NST was 48.9.
Conclusions: NST has a medicore positive predictive value in diagnosing fetal acidosis. This medicore positive predictive value of NST can be a significant predictor of unnecessary
C-sections in low risk pregnancies. In some cases such as tachycardia, lengthening of the NST time may reduce the rate of unnecessary C-sections, but some forms of impaired NST such as bradycardia and late decelerations, should be considered more important and may need more emergent surgical reactions.

فارسی

توصیفی، تحلیلی، مقطعی

There are no comments for this item.

to post a comment.