ارزیابی لاگ بوک بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دیدگاه دانشجویان در سال 1398

by آذری پور، فرزانه.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل:) Physical details: 41ص.: جدول. Year: 1399 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000021330

شماره پاین نامه: پ152

دندان پزشکی دکتری حرفه ای دندانپزشکی 1399

کتابنامه.

اصلاح الگوی آموزشی، ارائه ی چشم انداز برای دانشجویان و تشویق آنها برای شرکت در طرح های خودآموزشی و استفاده از روشهای بهینه برای رسیدن به این اهداف، وظیفه اساسی و اصلی آموزش بالینی می باشد. ارزیابی برنامه آموزشی بخشی از نظام آموزش است. ابزارهای متنوعی برای ارزیابی تحقق اهداف آموزشی وجود دارد. یکی از این ابزارها لاگ بوک می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی نسبت به لاگ بوک طراحی شده در بخش ترمیمی انجام گرفت. روش: در این مطالعه توصیفی-مقطعی 60 نفر از دانشجویان دندانپزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی98-97 به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته در سه بخش ویژگی های فردی، سوالات مربوط به کیفیت و ارزیابی لاگ بوک و یک سوال باز در خصوص پیشنهادات تنظیم گردید. روایی پرسشنامه توسط اعضای هیئت علمی تایید گردید. پایایی پرسشنامه با آزمون آلفا کرونباخ با ضریب 0/8 تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی تحت نرم افزار 16SPSS انجام شد. سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین نمره ارزیابی کلی لاگ بوک 5/77 ± 28/98 بود. 71/7 درصد از دانشجویان تاثیر لاگ بوک در آشنایی با نحوه ی ارزشیابی و نمره دهی را زیاد و خیلی زیاد ذکر کردند. در خصوص ضرورت استفاده از لاگ بوک 51/7 درصد از دانشجویان تاثیر لاگ بوک را زیاد و خیلی زیاد اعلام کردند. با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بین معدل ترم و نمره ارزیابی کلی لاگ بوک ارتباط معنی دار و مثبت وجود داشت. نتیجه گیری: براساس یافته ها، در مجموع دیدگاه دانشجویان در خصوص استفاده از لاگ بوک متوسط بود و از انجایی که لاگ بوک باید برطرف کننده نیازهای آموزشی دانشجویان باشد، بازنگری در محتوای آن امری ضروری است.

Introduction: Changing the training pattern, providing students with a new insight, encouraging their participation in the field of self-education, and implementing the best methods in achieving these goals have been considered as essential objectives in all areas of dental training. Evaluation is considered as one of the most efficient methods of assessing the quality of education. There are several tools for evaluating the achievement of educational goals. One of these tools is logbook. Objective: The aim of this study was to evaluate the logbook designed in the operative dentistry department from the students’ point of view. Methods: In this cross-sectional descriptive study, 60 dental students included the study in the academic year of 2019. Information was collected through a researcher-made questionnaire in three sections: demographic data, logbook evaluation questions, and an open-ended question about suggestions. The validity of the questionnaire was confirmed by faculty members. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach´s alpha test with a coefficient of 0.8. Data analysis was performed using descriptive and analytical statistics. Results: The mean overall evaluation score of Logbook was 28.98±5.77. 71.7% of students mentioned that the effect of logbook on their knowledge about the evaluation method was high and very high. Regarding the necessity of using logbook, 51.7% of students choose high and very high necessity. Using Pearson correlation test, there was a significant and positive relationship between the students’ final score of semester and their opinion about the Logbook evaluation. There was also a relationship between the logbook evaluation score and the experience of not using the logbook in the education period. Conclusion: Based on the findings, in general, students' views on the use of logbook were moderate, and since logbook should meet the educational needs of all students, it is necessary to redesign its content

فارسی

توصیفی، مقطعی

There are no comments for this item.

to post a comment.