بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف دهانشویه کلرهگزیدین بر تغییر رنگ روکش‌های تمام سرامیک با پایه‌ی لیتیوم دی‌سیلیکات و رستوریشن‌های کامپوزیتی غیر‌مستقیم

by فهیم، علی.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل:) Physical details: 73ص.: جدول، نمودار. Year: 1400 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000021686

شمره پایان نامه: پ190

دندان پزشکی دکتری حرفه ای دندانپزشکی 1400

کتابنامه.

دهانشویه کلرهگزیدین در پیشگیری و درمان بیماری‌های پریودنتال و پوسیدگی‌ها بسیار موثر است و کاربرد بسیاری دارد. در کنار این همچنین می‌تواند باعث تغییراتی در رستوریشن‌ها شوند . یکی از این عوارض تغییر رنگ رستوریشن‌ها می باشد، از جمله رستوریشن‌های تمام سرامیکی با پایه‌ی لیتیوم دی‌سیلیکات و رستوریشن‌های کامپوزیتی غیر‌‌مستقیم که کاربرد بالایی دارند و این نغییرات در آن‌ها می تواند سبب اختلال در زیبایی شود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نمونه ها به تعداد ۷۲ در دو گروه A و B تهیه گردیدند. درگروه A ,۳۶ نمونه کامپوزیت غیر‌مستقیم تهیه شد. در گروه B نیز ۳۶ نمونه دیسک سرامیکی لیتیوم دی‌سیلیکات آماده گردید. بعد از آماده‌سازی، نمونه‌های گروه A و Bبه صورت تصادفی به سه زیر‌گروه تقسیم شدند: ۱- گروه کنترل (آب مقطر) ۲- در حضور دهانشویه کلرهگزیدین دو دهم درصد ۳- در حضور دهانشویه کلرهگزیدین دوازده صدم درصد ؛ رنگ نمونه ها در کل در ۳ مقطع اندازه گیری و مقایسه شد. در ابتدا نمونه‌ها به مدت ۲۴ ساعت در بزاق مصنوعی قرار داده شدند. سپس نمونه‌ها توسط کاغذ خشک کن خشک شدند، درمقابل زمینه سفیدرنگ قرارگرفته و با استفاده از سیستم CIELab و دستگاه اسپکتروفتومتر و اندازه‌گیری ۳ پارامتر L, a, b رنگ آن‌ها به صورت اولیه اندازه‌گیری شد؛ در مرحله دوم نمونه‌ها داخل محلول ها قرار داده شده و در سه بازه زمانی ۳۰ دقیقه ای، ۶ ساعته و ۱۲ ساعته رنگ آن ها اندازه گیری گردید. یافته‌ها: در گروه کامپوزیت غیرمستقیم بیشترین مقدار ΔE در غلظت دو دهم درصد برابر با 1/17و در غلظت دوازده صدم درصد برابر با 1/11 بود(0/05>p). در گروه لیتیوم دی سیلیکات بیشترین مقدار ΔE در غلظت دوازده صدم درصد برابر با 1/15 و در غلظت دو دهم درصد برابر با 0/75 بود (p<0/05). جهت مقایسه داده ها در هر گروه در زمان های مختلف از آزمون اندازه های تکراری و آزمون چندمتغیره استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند که به جز در زیرگروه دهانشویه دوازده صدم درصد در گروه لیتیوم دی سیلیکات بین تغییر رنگ ایجاد شده در بازه های زمانی مختلف تفاوت معنی داری وجود ندارد (<p 0/05). جهت بررسی بیشتر تفاوت تغییر رنگ ایجاده شده در بازه های زمانی مختلف در زیرگروه دو دهم درصد در گروه لیتیوم دی سیلیکات از آزمون تعقیبی بونفرنی استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین تغییر رنگ ایجاد شده بین دو بازه زمانی۳۰ دقیقه تا ۶ ساعته و ۶ ساعته تا ۱۲ ساعته وجود داشت(p< 0/05). جهت مقایسه تغییر رنگ ایجاد شده در غلظت های مختلف در هر دو گروه از آزمون ANOVA استفاده شد که نتایج نشان داد که بین تغییر رنگ ایجاد شده در اثر دو غلظت تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (p>0/05). همچنین جهت مقایسه تغییر رنگ ایجاد شده بین دو گروه لیتیوم دی سیلیکات و کامپوزیت غیرمستقیم هم از آزمون ANOVA استفاده شد که نتایج نشان داد که به جز در بازه زمانی بین رنگ اولیه تا ۶ ساعته تفاوت معنی‌داری از نظر تغییر رنگ بین دو گروه نمونه ها وجود نداشت(0/05<p). با وجود این که اکثر مقادیر ΔE معنی دار بودند(0/05>p) ولی تمامی ΔE ها در حوزه ای بودند که از نظر کلینیکی قابل درک نمی باشد. نتیجه گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، می‌توان نتیجه گرفت که دهانشویه کلرهگزیدین در غلظت‌های دو دهم و دوازده صدم درصد منجر به تغییر رنگ معنی داری در نمونه ها شد ولی این تغییر رنگ از نظر کلینیکی قابل‌درک نبود. همچنین به طور کلی افزایش زمان منجر به تغییر رنگ بیشتری در نمونه ها نشد.

Investigation of the effect of different chlorhexidine mouthwash concentrations on discoloration of lithium disilicate based all-ceramic restorations and indirect composite restorations Introduction: Chlorhexidine mouthwash is very effective in the prevention and treatment of periodontal disease and caries. It can also cause changes in the teeth. One of these side effects is tooth discoloration, which can cause cosmetic problems. Materials & Methods: In this study, 72 samples were prepared in two groups A and B. In group A, 36 indirect composite samples were prepared. In group B, 36 samples of lithium disilicate ceramic discs were prepared. After preparation, the samples of groups A and B were randomly divided into three subgroups: 1- control group (distilled water); 2- in the presence of chlorhexidine mouthwash 0.2%; 3- in the presence of chlorhexidine mouthwash 0.12%; The color of the samples was measured and compared in 3 stages. The samples were first dried with paper towels. Then the samples were placed against a white background and their color was measured initially using CIELab system and spectrophotometer and measuring 3 parameters L, a, b; In the second stage, the samples were placed in solutions and their color was measured in three time intervals of 30 minutes, 6hours and 12 hours. Results: In indirect composite group, the highest amount of ΔE was equal to 1.17 at 0.2% and 1.11 at 0.12% concentrations(p<0.05). In lithium di silicate group, the highest amount of ΔE was 1.15 at 0/12% and 0.75 at 0.2% concentration(p<0.05). To compare the data in each group at different times, repeated sizes test and multivariate test were used. The results showed that except in the subgroup of 0.2% mouthwash in lithium di silicate group, there was no significant difference between the color changes created in different time intervals(p>0.05). Bonferney's stalking test was used to further investigate the difference in color change in different time intervals in subgroup 0.2% in lithium di silicate group. The results showed that there was a significant difference between the color changes between the two periods of 30 minutes to 6 hours and 6 hours to 12 hours(p<0.05). ANOVA test was used to compare the color change in different concentrations in both groups, and the results showed that there was no significant difference between the color changes caused by the two concentrations(p>0.05). Also, ANOVA test was used to compare the color change between the two groups of lithium di silicate and indirect composite, which showed that except for the period between the initial and 6-hour colors, there was no significant difference in color change between the two groups(p>0.05). Although most of the ΔE values were significant(p<0.05), all ΔE's were in a clinically incomprehensible domain. Conclusion: considering the limitations of this study, it can be concluded that chlorhexidine mouthwash in different concentrations does not lead to color change in samples that is clinically percieptable

There are no comments for this item.

to post a comment.