ارزیابی تأثیر انواع مختلف سمان های رزینی روی استحکام باند فایبرپست ها: مرور نظام-مند و متاآنالیز

by شهبازی، عاطفه.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل:) Physical details: 137ص.: جدول. Year: 1401 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000021770

ماره پایان نامه: پ211

دندان پزشکی دکتری حرفه ای دندانپزشکی 1401

کتابنامه.

مهم ترين دلیل شکست در ترميم دندان هاي اندو شده با فایبر پست ها و عدم گیر آنها، جدا شدگی پست از سطح عاج ریشه مي باشد که عمدتاً به دلیل ادهیژن نامناسب به عاج داخل ریشه اتفاق می افتد. معمولاً از سمان های رزینی کانونشنال و سلف ادهزیو، برای سمان کردن فایبرپست ها به داخل عاج رادیکولار استفاده می شود. در حال حاضر باتوجه به تناقضات موجود در یافته های مطالعات آزمایشگاهی، همچنان انتخاب سمان رزینی مناسب، به منظور دستیابی به استحکام باند ایده¬آل به عاج، امری دشوار است. این مطالعه، با هدف ارزیابی و مرور نظام مند مطالعات آزمایشگاهی، که تأثیر سمان های رزینی کانونشنال و سلف ادهزیو را روی استحکام باند فایبر پست ها می سنجند، انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه براساس چک لیست راهنمایPRISMA انجام شد .جست وجوی نظام مند در پایگاه های اطلاعاتیPubmed ، Scopus، Web of Science و جستجوی دستی با بررسی لیست منابع مقالات انتخاب شده و کتب مرجع دندانپزشکی ترمیمی و همچنین منابع خاکستری درپایگاه ProQuest تا آخر آگوست 2021 و با محدودیت زبان انگلیسی، گردآوری و مورد ارزیابی قرارگرفت. مقالاتی که به صورت آزمایشگاهی یا ex vivo انجام گرفته، استحکام باند فایبر پست های باند شده با سمان¬های رزینی کانونشنال و سلف ادهزیو را بررسی کرده و با مقیاس مگاپاسکال گزارش کرده بودند، وارد مطالعه شدند. مطالعات به دست آمده در 4 گروه تقسیم و با روش های متاآنالیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مطالعاتی که شاخص استحکام باند بر اساس نوع سمان در کل ریشه گزارش شده بود، یک مقایسه ی کلی بین سمان های رزینی سلف ادهزیو و کانونشنال و در مطالعاتی که شاخص استحکام باند بر اساس نوع سمان، در قسمت کرونال، میانی و اپیکال ریشه گزارش شده بود، سه مقایسه ی کلی صورت گرفت. دو تجزیه و تحلیل زیر گروه در هر گروه انجام شد: 1) سلف ادهزیو با سمان رزینی کانونشنال و ادهزیو اچ و شستشو و 2) سلف ادهزیو با سمان رزینی کانونشنال با ادهزیو سلف اچ. متاآنالیز با استفاده از نرم افزار آماری RevMan (V5.3) با مدل Randome effect در سطح معنی‌داری 5 درصد، بر روی شاخص استحکام باند به عنوان پیامد انجام شد. یافته ها: پس از جست و جو در بانک های اطلاعاتی معتبر و جست و جوی دستی، 189مقاله بدست آمد. بعد از بررسی عنوان و خلاصه ی مقالات، متن کامل53 مقاله تهیه گردید و 39 مقاله از میان آنها جهت انجام مرور نظام مند و 38 مقاله جهت انجام متاآنالیز معرفی گردید. نتایج متاآنالیز کلی نشان داد که اختلاف میانگین شاخص استحکام باند در کل ریشه و در سمان های رزینی سلف ادهزیو نسبت به سمان های رزینی کانونشنال بیشتر و معنا دار بود (p =0/02) ؛ ولی هیچ تفاوتی بین قدرت استحکام باند گروه ها، در قسمت های کرونالی، میانی و اپیکالی ریشه دیده نشد (p>0/05). در آنالیز زیرگروه در کل ریشه، تفاوتی بین سمان سلف ادهزیو با سمان کانونشنال همراه با ادهزیو اچ و شست و شو وجود نداشت(p=0/33) ولی سمان رزینی سلف ادهزیو استحکام باند بالاتری نسبت به سمان سلف اچ داشت (p=0/003). در آنالیز زیر گروه در سه قسمت کرونالی، میانی و اپیکالی، هیچ تفاوتی میان گروه ها دیده نشد. نتایج حاصل از متاآنالیز حاکی از هتروژنیتی بالا بین نتایج مطالعات وارد شده به پژوهش بود. نتیجه گیری: استفاده از سمان های رزینی سلف ادهزیو منجر به بهبود استحکام باند فایبرپست ها به داخل عاج ریشه ای در کل ریشه می شود؛ ولی متفاوت بودن مورفولوژی عاج ریشه ای در قسمت های مختلف ریشه، بر روی استحکام باند فایبرپست های باند شده با سمان های رزینی
مختلف تأثیری نداشته و سمان های رزینی مختلف، استحکام باند مشابهی را نشان میدهند


Introduction: Debonding of the fiber posts is a dominant failure in restoring endodontically treated teeth. The aime of this study was to investigate the effect of different conventional and self-adhesive resin cements on the bond strength of fiber posts in different root regions. Methods and Materials: This systematic review was carried out according to the PRISMA statement. In this study, Pubmed, Web of Science and Scopus databases were searched according to the pre-defined keywords until August 2021 and with english-language restriction. Retrieved literature were screened by two of researchers using inclusion and exclusion criteria, independently. In-vitro and ex-vivo articles which evaluated the bond strength of fiber post cemented with dual conventional or self-adhesive resin cements to root canal and those that presented bond strength data in megapascal as an outcome, were included in the study. Meta-analyses was conducted using RevMan statistical software (V5.3) with random effect model on the bond strength index. Results: Of the total of 189 retrived studies, 39 were included in the qualitative synthesis and 38 studies in meta analysis. Global analysis showed a difference between groups as self adhesive resin cements had significantly higher bond strength results than conventional resin cements in the all three areas of the root together (p=0.02), but there was no significant difference between groups in the coronal, middle, apical regions of the root (p>0.05). The subgroup analysis indicated that bonding strength results for conventional cements with self etch and self adhesive were significantly different (p = 0.003) but there was no difference between etch and rinse and self adhesive cement at all three areas of the root together (p = 0.33). Also, in subgroup analysis of coronal, middle and apical regions, there was no significant difference between groups (p>0.05). Conclusion: Fiber post bonded with self adhesive resin cements showed superior overall adhesive performance compared with Conventional multistep resin cements in all three area together, but different adhesive cementation protocols did not influence the PBS of fiber post to root dentin in the coronal, middle and apical thirds of the root

فارسی

مرور نظام مند

There are no comments for this item.

to post a comment.