بررسی خواص آنتی‌میکروبیال سیلر‌های Endoseal MTA, Beta RCS, Sure-seal Root و 26 AHدر برابرانتروکوک فکالیس و کاندیدا آلبیکانس

by مختاری، حمید.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل:) Physical details: 54ص.: جدول، نمودار. Year: 1401 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000021817

شماره پایان نامه: پ216

دندان پزشکی دکتری حرفه ای دندانپزشکی 1401

کتابنامه.

مطالعات نشان داده‌است شکست در درمان ريشه مي‌تواند علل مختلفي از جمله عوامل ميکروبيال خارج ريشه‌ای و عوامل غيراندودنتيک داشته باشد. اما عوامل ميکروبيال داخل ريشه، مهم‌ترين علت شکست درمان کانال ريشه مي‌باشد. از راه‌های پیشگیری از عفونت ثانویه که علت اندودنتیک دارند، می‌توان به استفاده از موادی داخل کانال اشاره کرد که بتواند میکروارگانیسم‌های باقی‌مانده پس از شستشو را کشته یا حداقل محبوس و غیرفعال کند. سیلر‌‌‌‌‌‌‌های اندودنتیک با ویژگی‌های مختلف توانائی این مهم را دارند و هدف این مطالعه، یافتن سیلری است که به نحو احسن در برابر دو میکروارگانیسم شایع در عفونت‌های ثانویه اندودنتیک مقابله کند. هدف کلی این پایان‌نامه تعیین خاصیت آنتی‌میکروبیال سیلرهای Endoseal MTA, Beta RCS, Sure-seal Root و AH-26 در برابرانتروکوک فکالیس وکاندیدا آلبیکانس می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه از دو تست آزمایشگاهی Direct contact test وAgar diffusion test استفاده‌شد. در تست (ADT) از پلیت‌های دولایه با آگارluria Bertani یا Sabouraud استفاده ‌شد. در این پلیت‌ها 4 چاهک با عمق 5 میلی‌متر و شعاع 3 میلی‌متر پانچ شده و سیلر‌ها در این چاهک‌ها قرار ‌داده‌شد. این پلیت‌ها با سیلر به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجۀ سانتی‌گراد انکوبه شده و سپس میکروارگانیسم‌ها با غلظت 0/5 مک‌فارلند به این پلیت‌ها اضافه می‌شوند و پس از 24 ساعت انکوبه شدن در دمای 37 درجۀ سانتی‌گراد قطر ناحیه مهارشده توسط سیلرها بررسی شد. در تست direct contact test از یک پلیت 96 چاهکی استفاده شد. در هر یک از این چاهک‌ها به میزان 20 میلی‌گرم سیلر در سه گروه (fresh, 1-day, 3-days) دسته‌بندی شده و در ته هر چاهک گذاشته می‌شود. 20 میکرولیتر از سوسپانسیون میکروارگانیسم با غلظت ( CFU/mL1/5 × 108) به داخل هر چاهک گذاشته می‌شود، این پلیت‌ها به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه‌ی سانتی‌گراد انکوبه شده و سپس بعد از ده بار کاهش غلظت، بیست میلی‌لیتر از هر چاهک توسط اسپکتروفوتومتری بررسی شدند. داده های آماری توسط تست‌های Tukey’s test و ANOVA بررسی شد. یافته‌ها: سیلرهای با بیس اپوکسی رزین بیشترین فعالیت آنتی‌باکتریال در برابر انتروکوک فکالیس را داشتند. سیلر Endoseal MTA بیشترین خاصیت آنتی‌فانگال را در برابر کاندیدا البیکانس در بین سیلرهای مورد مطالعه داشت. اگرچه سیلر Sure seal root خاصیت آنتی‌میکروبیال قابل‌قبولی داشت، این سیلر خاصیت ضعیف‌تری از دیگر سیلرهای مورد بررسی را دارا بود. نتیجه‌گیری: این مطالعه در در نهایت به این نتیجه رسید که سیلرهای با پایه اپوکسی رزین و MTA بیشترین خاصیت آنتی‌میکروبیال را در بین سیلرهای مورد بررسی دارند.


Introduction: studies have shown that failure in root canal treatment can have a variety of etiologies, but the most important one is intraradicular microorganism. To prevent the growth and colonization of residual microorganisms within root canal system, some antimicrobial materials can be used to kill or at the very least entomb the microorganism inside the root canal. Endodontic sealers, among other properties, can have antimicrobial activities and this paper’s objective is to find a sealer that best impedes the growth and colonization of microorganisms. The main objective of this study is to determine the antimicrobial activity of AH 26, Endoseal MTA, Beta RCs and sure seal root against enterococcus Faecalis and Candida Albicans. Methods and materials: two tests have been used to determine the antimicrobial activies of the sealers: direct contact test and Agar diffusion test. In ADT, Sabouraoud and Luria-bertani agar plates were used. 4 wells with the radius of 3 mm and depth of 5 mm were punched in each plate and filled with sealer. These plates were incubated for 24 hours before adding the second layer of agar with concentration of 0.5 mc Farland of microorganisms. After 24 hours of incubation in 37 degrees Celsius the diameter of inhibition zone for each sealer was noted. For DCT a 96 well plate was used and and in each row’s first well 20 mg sealer with 20 microliter of normal saline was mixed, in each column the 10 fold dilution technique was used and the 96 well plate was incubated for 24 hours. The turbidity of each plate was evaluated by spectrophometer on OD 600 nm. Results: Epoxy resin based sealers had the strongest Antibacterial properties against enterococcus Faecalis and Endoseal MTA had the strongest Antifungal properties against Canidida Albicans. Even though Sure seal root sealer have an acceptable antimicrobial activity, its properties was lower than its counterparts. Conclusions: this study concludes that epoxy-resin based sealers and Endoseal MTA have higher antimicrobial activities

فارسی

آزمایشگاهی

There are no comments for this item.

to post a comment.