تأثیر هیپوکلریت سدیم، سالین و EDTA بر استحکام باند کامپوزیت به عاج ریشه‌ای دندان‌های قدامی شیری

by جباری فرد، کیمیا.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل:) Physical details: 71ص.: مصور، جدول. Year: 1402 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000022174

شماره پایان نامه: پ223

دندان پزشکی دکتری حرفه ای دندانپزشکی 1402

کتابنامه.

یکی از گزینه‌های درمانی موجود برای ترمیم دندان‌های شیری قدامی که به‌شدت آسیب‌دیده‌اند، استفاده از پست‌های داخل کانال به‌صورت پست کامپوزیتی می‌باشد. برای قرار دادن پست باید فضای کافی داخل کانال تهیه شود و میکروارگانیسم‌ها و لایه‌ی اسمیر توسط شوینده‌های مختلف برداشته شود تا باند مناسب و محکم پست به داخل کانال و همچنین پست به رزین کامپوزیت ایجاد کرد. هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر هیپوکلریت سدیم، سالین و EDTA بر استحکام باند کامپوزیت به عاج ریشه‌ای دندان‌های قدامی شیری می‌باشد.
مواد و روش‌ها: برای این کار 33 دندان شیری قدامی تهیه شد. این دندان‌ها به‌صورت تصادفی در سه گروه قرارداده شدند. گروه 1: در این گروه محلول سالین به‌مدت 60 ثانیه بر‌روی کانال ریشه قرار داده شد .گروه ۲: در این گروه محلول هیپوکلریت سدیم 1 درصد به‌مدت ۶۰ ثانیه بر‌روی کانال ریشه قرارداده شد. گروه 3: در این گروه EDTA به‌مدت ۶۰ ثانیه بر‌روی کانال ریشه قرارداده شد. سپس مراحل بعدی در هر دو گروه به شرح زیر صورت گرفت‌‌‌‌‌‌‌: خشک کردن عاج، استفاده از باندینگ (G Premio)، ۵ ثانیه خشک کردن با هوا و لایت‌کیور به مدت ۱۰ ثانیه. بعد از آماده‌سازی و قرار‌دهی کامپوزیت داخل کانال، نمونه در دستگاه ترموسایکل قرارداده‌شد. استحکام باند به روش push out test با استفاده از Universal testing machine تعیین شد .داده‌های به‌دست آمده از مطالعه با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‎‌ی 20 و آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه در سطح 05/0>P آنالیز شد.
یافته‌ها: بین میانگین متغیر استحکام باند در گروه نرمال سالین با میانگین آن در هر دو گروه هیپوکلریت سدیم و EDTA تفاوت معنی‌دار آماری وجود داشت و میانگین متغیر استحکام باند در گروه هیپوکلریت سدیم بیشتر از میانگین آن در هر دو گروه مذکور بود (0/001> P- value). همچنین بین میانگین متغیر استحکام باند در دو گروه هیپوکلریت سدیم و EDTA تفاوت معنی‌دار آماری وجود داشت (0/05< (P-value. طبق مشاهدات، بیشترین شکست ادهزیو در گروه نرمال سالین مشاهده شده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه در این پژوهش، مشاهده می‌شود که میانگین استحکام باند در گروه هیپوکلریت سدیم در مقایسه با گروه سالین و EDTA به‌طور قابل توجهی بیشتر می‌باشد.


Intruduction: one of the available treatment options for restoring severely damaged anterior primary teeth is using composite posts. For placing the post, intracanal space should be prepared by various irrigators to create a proper and strong bond between the post and intracanal space as well as the post and the composite resin. The purpose of this study was to determine the effect of chlorhexidine, EDTA and saline on the bond strength of composite to dentin of anterior primary teeth
Material and Metods: 33 anterior primary teeth were prepared and were randomly divided into 3 groups Group 1: In this group, saline solution was placed on the root canal for 60 seconds. Group 2: In this group, 1% sodium hypochlorite solution was placed on the root canal for 60 seconds. Group 3: In this group, EDTA was placed on the root canal for 60 seconds; then the next steps were done for all three groups as follows: First application of bonding agent (G premio; 3M ESPE) ; air drying for 5 seconds; and light curing for 10 seconds. After preparing and placing the composite inside the canals, samples were thermocycled. The bond strength was determined by "Push out" test using universal machine. The data obtained from the study were analysed using the statistical software "SPSS V.20" and one_way analysis of variance (P<0.05).
Finding: There was a statistically significant difference between the mean bond strength of the group 1(normal salin) and the other two groups (EDTA & Sodium hypochlorite) and the variable mean bond straight of the normal salin group was lower than the other groups (P.value <0.001). There was a significant statistically difference between the mean bond strength of the EDTA and Sodium hypochlorite (P.value<0.05). As a result, the most adhesive failure was observed in the normal salin group.
Conclusion: Due to this study Sodium hypochlorite has the higher average bond

فارسی

آزمایشگاهی

There are no comments for this item.

to post a comment.