بررسي پيلونفريت حاد حاملگي و عوارض مادري و جنيني آن در بيماران بستري شده از تيرماه لغايت بهمن ماه سال 79 در بيمارستان علوي اردبيل

by جعفری زارع، شبنم.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشكي اردبيل، (اردبیل:) Physical details: 95ص.: جدول، نمودار. Year: 1380 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000000231

شماره پایان نامه : پ030

پزشکی دکتری حرفه ای پزشکی 1380

کتابنامه.

عفونت هاي ادراري يكي از شايعترين عوارض حاد حاملگي مي باشد . كاهش قدرت دفاعي زن حامله بعلاوه تغييرات فيزيولوژيك سيستم ادراري در حين حاملگي نظير كاهش تونوسيته حالبها و مثانه ، كاهش پريستالتيسم حالبها ، هيدرواورتر ، ادرار باقي مانده در مثانه ، زن حامله را مستعد عفونت مي نمايد. سه الگو براي عفونتهاي دستگاه ادراري در حاملگي در نظر گرفته مي شود:
1- باكتريوري بدون علامت 2- سيستيت حاد 3- پيلونفريت حاد
شيوع باكتريوري بدون علامت در حاملگي 11- 2 % و حداكثر آن در سه ماهه اول مشاهده مي شود. شيوع سيستيت حاد 5/1% و بيشتر در 3 ماهه دوم حاملگي مشاهده مي شود. شيوع پيلونفريت حاد 5/2-1% بوده واكثرا" در سه ماهة سوم ديده مي شود. با شناسايي به موقع موارد باكتريوري بدون علامت و درمان صحيح آن مي توان شيوع پيلونفريت حاد را از 25% به 3% كاهش داد. همين طور با تشخيص و درمان به موقع پيلونفريت حاد از بسياري از عوارض جنيني و مادري آن مي توان جلوگيري نمود. ارتباط بين پيلونفريت با پره ماچوريتي وزن كم موقع تولد ومرگ ومير پره ناتال امري ثابت شده است. اين مسأله لزوم پيشگيري از عفونتهاي دستگاه ادراري در حاملگي را مشخص مي نمايد.
در بررسي مقطعي كه در عرض 9 ماه در بيماران بستري شده در بيمارستان علوي استان اردبيل از تاريخ 1/4/80 لغايت 30/2/80 انجام گرفته است كه در اين بررسي 80 مورد زن حامله مبتلا به پيلونفريت از لحاظ علائم باليني و علائم آزمايشگاهي و عوارض مادري و جنيني مورد بررسي قرار گرفت چنين مشخص شد كه حداكثر شيوع پيلونفريت در ميان نولي پار (80%) و حداكثر زمان آن در تريمستر دوم بوده است (3/51%) . از نظر علائم ادراري حدود (70%) موارد داراي سوزش ادرار و حدود (5/77%) داراي تكرر ادرار مي باشندكه اين نشانة ارجحيت علائم ادراري دراكثرمبتلايان مي باشد. از نظرمعاينه مشاهده شد كه (100%) مبتلايان داراي تندرنس در پهلومي باشند كه اين حساسيت دركليه ها در(8/68%) در سمت راست (3/6%) در سمت چپ وحدود (25%) دچار CVA تندرنس دوطرفه پهلوها بوده اند.
از نظر علائم آزمايشگاهي – پيوري واضح در اكثريت بيماران وجود داشته است كه از ميان اين اكثريت در حدود (8/78%) پيوري در حد Mnay گزارش شده است. پاتوژن شايع بدست آمده از كشت ادرار در (65%) مبتلايان از نوع اشريشياكلي بوده است . همچنين در اين مطالعه حدود يك نفر از زنان باردار (3/1%) بطور همزمان مبتلا به پيلونفريت حاد و سنگ كليه مي باشد. از نظر عوارض پيلونفريت عارضه خاصي در مادر و جنين به جز آنمي در مادر مشاهده نشد. حدود (8/8%) اين زنان حامله دچار كم خوني بوده اند و عارضه اي مثل ترومبوسايتوپني در هيچ يك از مادران باردار مشاهده نشد. از نظر مطالعات راديولوژيكي در (8/78%) زنان مبتلا هيرونفروز در كليه ها گزارش شده است . كه از اين ميان حدود (5/57%) داراي هيدرونفروز در كلية راست بوده اند بيشترين درمان انجام شده در بيمارستان از نوع آمپي سيلين + جنتامايسين بوده است كه در تمام موارد پاسخ به درمان مطلوب ، حاصل شده است .
بهترين روش پيشگيري از عفونتهاي دستگاه ادراري در حاملگي انجام آزمايش كشت ادرار در سه ماهة اول و دوم و شناسايي موارد باكتريوري بدون علامت و درمان آن مي باشد.
روش تحقيق : جامعه مورد نظر بيماران حامله مبتلا به پيلونفريت حاد حاملگي مي باشند كه در طول مدت اجراي طرح به بيمارستان علوي اردبيل مراجعه كرده اند. نحوه انتخاب نمونه ها به صورت نمونه گيري غير احتمالي بوده است كه بر اساس آن 80 بيمار مورد مطالعه قرار گرفته اند. نحوه انجام مطالعه يك بررسي مقطعي در عرض 8 ماه بوده است. از نظر شرح حال و معاينه فيزيكي استناد به خود بيمار و معاينات بيمار واز لحاظ پاراكلينيك استناد به نتايج آزمايش هاي مندرج در پرونده بيماران در بيمارستان علوي بوده است . طول تحقيق از اول تير ماه 1379 لغايت بهمن ماه 1379 بوده است .

فارسی

There are no comments for this item.

to post a comment.