بررسي ميزان سوء تغذيه بر اساس معيارهاي تن سنجي و بيوشيميايي در بيماران جراحي (سينه اي – شكمي ) بستري شده در بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل

by دكتر خليل رستمي
[ research project (طرح تحقیقاتی) ] Item type: research project (طرح تحقیقاتی)
Online resources:
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Not for loan 00000003782

درجه علمی مجری طرح : متخصص و جراحي عمومي – استاديار

علی نعمتی : كارشناس ارشد علوم تغذيه - مربي

مقدمه (بيان مسئله ): سوء تعذيه باليني از طريق عوامل متعددي مانند عدم دريافت مناسب مواد غذايي ، سوء جذب و استفاده نامناسب از موا د غذايي متنوع بوجود مي آيد . بيش از بيست مطالعه صورت گرفته نشان مي دهد كه 23-62 درصد بيماران بستري در بيمارستان هاي خارج از كشور سوء تغذيه دارند .
اهداف: هدف از اين بررسي تعيين ميزان بروز سوء تغذيه ، اثرات سوء تغذيه در ايجاد عوارض و مرگ و مير ، اثر نوع عمل جراحي و طول مدت بستري روي بروز سوء تغذيه مي باشد.
روش تحقيق : اين بررسي يك مطالعه توصيفي است و مطالعه در راستاي بررسي سوء تغذيه بر اساس معيارهاي تن سنجي و بيوشيميايي بر روي60 بيمار بستري شده در بيمارستان فاطمي اردبيل كه جهت انجام عمل جراحي (سينه اي – شكمي) در طي ماههاي دي ، بهمن و اسفند 77 و ماههاي فروردين ، ارديبشهت ، خرداد، تير ، مرداد و شهريور 78 بستري شده بودند انجام گرديد.
نتيجه و بحث : نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد 6/92% افرادي كه مورد جراحي قرار گرفته اند درجاتي از سوء تغذيه دچار بودند. 6/28 در صد بيماران سوء تغذيه شديد و 64 درصد بيماران سوء تغذيه خفيف تا متوسط داشتند.
35% از بيماراني كه قبل از بستري سوء تغذيه خفيفي داشتند، بيشتر در معرض خطر اين عارضه قرار گرفتند . در اين بررسي كاهش ميزان آلبومين سرم، وزن ، ذخاير چربي زير پوست پشت عضله سه سر بازو (TSF) در طول مدت بستري اين بيماران از نظر آماري معني دار بود (P<0.05) و همچنين ميزان دفع اوره ادرار در 24 ساعت پس از عمل جراحي افزايش يافت اين افزايش نسبت به روز بستري معني دارد بود (P<0.01) كه دال،بر تعادل ازت منفي در بيماران مي باشد. با توجه به نتايج بدست آمده پيشنهاد مي شود وضعيت تغذيه اين بيماران را قبل از بستري شدن در طول مدت بستري و بعد از عمل با روشهاي مختلف مي توان بهبود داد. نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كه وضعيت تغذيه بيماران قبل از عمل جراحي بر ميزان سوء تغذيه آنها بعد از جراحي تاثير دارد.

There are no comments for this item.

to post a comment.