بررسي فرآيندهاي فرزند پروري والدين بيماران رواني مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل در سال 1379

by دکتر پرویز مولوی
[ research project (طرح تحقیقاتی) ] Item type: research project (طرح تحقیقاتی)
Online resources:
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Not for loan 0000038011

درجه علمی مجری طرح: متخصص روانپزشك - استاديار

منصوره کریم الهی - كارشناس ارشد پرستاري - مربي

مقدمه (بيان مسئله ) : تاكيد بر نقش محوري خانواده و سبك هاي فرزند پروري والدين در سبب شناسي اختلالات رواني فرزندان و مشاهده فراواني سبكهاي فرزند پروري خاص در بين والدين اين بيماران در شرايط باليني محققين را برآن داشت تا بر پايه يك پژوهش گذشته نگر از نوع همبستگي، ارتباط بين فرزند پروري والدين با نوع اختلال رواني و نيز فراواني انواع اين سبكها در جمعيت باليني مطالعه كنند.
اهداف: هدف ازاين مطالعه تعيين ميزان همبستگي و ارتباط بين نوع سبك فرزند پروري والدين با نوع اختلال رواني و نيز فراواني انواع اين سبكها در جمعيت باليني مي باشد.
روش تحقيق : نمونه اي با حجم 384نفر از اين بيماران مبتلا به اسكيزوفرني ، اختلال هزياني نوع گزند و آسيب (تعقيب) اختلال شخصيتي مرزي و اختلال شخصيتي ضد اجتماعي كه در طي يكسال به درمانگاه بيمارستان مراجعه كرده بودند، انتخاب شدند دامنه سني آزمودني ها از 18 تا 40 سالگي بود و از نظر جنسيت و سطح سواد محدوديتي وجود نداشت. ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته اي بود كه از نظر اعتبار و پايايي در سطح مطلوب قرار داشت . و نيز از برگه مشخصات اصلي به منظور جمع آوري اطلاعات استفاده شد و از طريق آزمون2 X و تحليل نمودار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتيجه و بحث : نتايج نشان داد كه ارتباط معني داري بين نوع سبك فرزند پروري والدين با نوع محدود كنندگي همراه با توجه در بين والدين اين بيماران بيشتر است. بنابراين به نظر مي رسد بين سبكهاي فرزند پروري محدودكنندگي و شيوع اختلات رواني ارتباط معني داري موجود باشد نتايج حاصل از اين پژوهش به نفع يك مدل زيستي، رواني ، اجتماعي در سبب شناسي اختلات فوق تفسير شد. بهر حال اين نتايج بايد با توجه به محدوديت پژوهش گذشته نگر تفسير گردد.

There are no comments for this item.

to post a comment.