بررسي مشكلات پرسنل پرستاري بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 1379

by معصومه آقا محمدی
[ research project (طرح تحقیقاتی) ] Item type: research project (طرح تحقیقاتی)
Online resources:
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Not for loan 0000037916

درجه علمی مجری طرح : كارشناس ارشد مديريت خدمات پرستاري – مربي

منصوره کریم الهی - درجه علمی : كارشناس ارشد پرستاري – مربي

مقدمه (بيان مسئله ) : بخشهاي مراقبت ويژه يكي از حساسترين بخشهاي حرفه اي بيمارستان محسوب مي شود. يكي از موارد تنش زا در حرفه پرستاري ، فعاليت در همين بخشها مي باشد. مشاهده مكرر مرگ بيماران ، سطح كاري بالا ، مشكلات ارتباط و غيره از مشكلات عمده اين گروه از پرستاران به شمار مي روند.
اهداف:
1 – تعيين مشكلات فردي پرسنل پرستاري بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
2 - تعيين مشكلات محيطي پرسنل پرستاري بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
3 – تعيين ارتباط بين مشخصات فردي و اجتماعي پرسنل پرستاري بخشهاي ويژه با مشكلات فردي و محيطي آنها
روش تحقيق : پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي است جامعه پژوهش را كليه پرسنل پرستاري شاغل در بخشهاي ويژه بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل كه شامل 48 نفر بود و تمام آنها به عنوان نمونه انتخاب شده بودند تشكيل مي دادند ابزار گردآوري داده ها ، پرسشنامه اي مشتمل بر 2 بخش بود كه قسمت اول مربوط به مشخصات دموگرافيك (8 سئوال) و قسمت دوم با 31 سئوال در مورد مشكلات فردي و محيطي پرستاران بود جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيف فراواني و آزمون كاي دو استفاده شد.
نتيجه و بحث : در مورد مشكلات فردي افراد مورد پژوهش، نتايج نشان داد كه (تمايل به كسب تجربيات جديدتر در زمينه حرفه اي در بخشهاي ديگر ) با 46در صد اولين و عمده ترين مشكل فردي پرستاران بخشهاي ويژه بود . در رابطه با مشكلات محيطي ، نتايج نشان داد كه (لزوم رعايت دقيق وقت و مقررات ارائه خدمات پرستاري ) با 50 درصد اولين مشكل محيطي بود.

There are no comments for this item.

to post a comment.