بررسي مقايسه اي تاثير آموزش حضور و غير حضوري بر آگاهي و عملكرد آرايشگران شهر خلخال راجع به پيشگيري از هپاتيت ب

by یوسف حمیدزاده اربابی
[ research project (طرح تحقیقاتی) ] Item type: research project (طرح تحقیقاتی)
Online resources:
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Not for loan 0000037917

درجه علمی مجری طرح : كارشناس ارشد آموزش و بهداشت – مربي

مقدمه (بيان مسئله ): ويروس هپاتيت ب كه مهمترين عامل عفونت كبد و يك مشكل بهداشتي عمده در جهان امروز محسوب مي شود بوسيله واكسن قابل پيشگيري است. اما استفاده از واكسن براي همه امكان پذير نيست. بنابراين موثرترين راه پيشگيري از آن استفاده از برنامه هاي آموزش بهداشتي مي باشد. از طرفي يكي از راههاي انتقال ويروس هپاتيت ب استفاده مشترك از وسايل و لوازم كار حرفه آرايشگري مي باشد لذا آرايشگران و مشتريان آنها در معرض خطر اين بيماري قرار دارند و بالاخره در برنامه ريزي آموزش بهداشت بايستي روشهاي مختلف آموزش مورد مقايسه قرار گيرد تا در صورت برتري نداشتن روش حضوري بر روش غير حضوري، با توجه به مشكلاتي كه افراد براي شركت در برنامه هاي آموزش حضوري دارند از روش هاي غير حضوري و خود آموز نيز در آموزش استفاده شود.
اهداف: اين طرح به منظور تعيين سطح آگاهي و عملكرد آرايشگران شهر خلخال راجع به پيشگيري از هپاتيت ب در قبل و بعد از آموزش و مقايسه تاثير روش هاي آموزش حضور و غير حضوري بر آگاهي و عملكرد آنان و نيز تعيين همبستگي ميان ويژگيهاي فردي مانند سن، تحصيلات و غيره سطح اگاهي و عملكرد آنان در قبل و بعد از آموزش انجام گرديد.
روش تحقيق : اين طرح يك مطالعه نيمه تجربي و مداخله اي بود كه به روش قبل و بعد از آموزش انجام شد نمونه گيري نداشت و كليه آرايشگران تحت پوشش مراكز بهداشتي و درماني شهري خلخال جامعه پژوهشي را تشكيل دادند. ابزار گردآوري داده ها شامل يك پرسشنامه و يك چك ليست عملكرد بود. طبق برنامه از قبل تعيين شده پس از سنجش اوليه ، به گروه حضوري از روش سخنراني همراه با پرسش و پاسخ و به گروه غير حضوري جزوه خودآموز و پمفلت ارائه شد. آنگاه پس از 3 ماه سنجش مجدد انجام و داده هاي جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتيجه و بحث : يافته ها نشان داد كه اولاً ميانگين نمرات آگاهي و عملكرد جامعه مورد پژوهش قبل از آموزش پايين بود. ثانياً بين ميانگين نمرات آگاهي و امتيازات عملكرد افراد مورد پژوهش در قبل و بعد از آموزش تفاوت معني داري وجود داشت (P=0/01) . ثانيأ بين ميانگين نمرات آگاهي و امتيازات عملكرد افراد مورد پژوهش در دو روش تفاوت معني داري مشاهده نشد يعني روش هاي آموزش حضوري و غير حضوري بر يكديگر برتري نداشتند و همبستگي معني داري بين متغيرهاي مستقل فردي مانند سن ، ميران تحصيلات و غيره و سطح آگاهي و عملكرد افراد مورد پژوهش در قبل و بعد از آموزش بدست نيامد. باتوجه به نتايج پيشنهاد مي گردد اولأ به تمام كساني كه مي خواهند آرايشگري داير كنند قبل از دادن پروانه صنفي كار، كلاس آموزش بهداشت آرايشگري ارائه گردد. ثانيأ همزمان با تاكيد بر بهسازي محل و وسايل كار و در كنار ارائه پمفلت ها يا اطلاعيه هاي بهداشتي به آنان آموزش چهره به چهره نيز ارائه گردد. ثانيأ چون منبع اصلي دريافت اطلاعات آنان صدا و سيما روزنامه و مجلات بود، از منابع مذكور برنامه هاي آموزش بهداشت بيشتري ارائه گردد. رابعأ در حد امكان كليه آرايشگران واكسن هپاتيت ب را دريافت كنند و خامسأ برنامه هاي تشويقي و تنبيهي لازم براي آرايشگران به شكل مطلوب و مستمر همراه با نظارت بكار گرفته شود.

There are no comments for this item.

to post a comment.